Hệ số EV/R là gì? Cách tính hệ số EV/R

0
385

Hệ số EV/R (tiếng Anh: Enterprise Value to Revenue Mutiple) là thước đo giá trị của một cổ phiếu so sánh giữa giá trị doanh nghiệp với doanh thu của công ty.

Hệ số EV/R là gì? Cách tính hệ số EV/R
(Ảnh minh họa: 24slides)

Hệ số EV/R

Khái niệm

Hệ số EV/R trong tiếng Anh là Enterprise Value to Revenue Mutiple.

Hệ số EV/R của doanh nghiệp là thước đo giữa giá trị doanh nghiệp với doanh thu của công ty. EV/R là một trong một số chỉ số cơ bản mà các nhà đầu tư sử dụng để xác định xem một cổ phiếu có được định giá công bằng hay không. Hệ số EV/R cũng thường được sử dụng để xác định giá trị của công ty trong trường hợp mua lại. Hệ số này còn được gọi là bội số giá trị doanh nghiệp và doanh thu.

Cách tính hệ số EV/R

EV/R được tính toán dễ dàng bằng cách lấy giá trị doanh nghiệp của công ty chia cho doanh thu.

EV/R = Giá trị doanh nghiệp/Doanh thu, trong đó:

Giá trị doanh nghiệp = MC + D − CC

MC =

D = Nợ

CC = Tiền và các khoản tương đương tiền

Giá trị doanh nghiệp có thể được tính bằng công thức phức tạp hơn bao gồm thêm một vài biến. Một số nhà phân tích thích phương pháp này hơn phiên bản đơn giản hơn. Công thức tính giá trị doanh nghiệp phức tạp hơn là:

Giá trị doanh nghiệp = MC + D + PSC + MI – CC, trong đó:

PSC = Vốn cổ phần ưu đãi

MI = Lợi ích thiểu số

Hệ số EV/R nói lên điều gì?

Hệ số EV/R của doanh nghiệp giúp so sánh doanh thu của công ty với giá trị doanh nghiệp của công ty. Trong đó, EV/R thấp cho thấy rằng một công ty bị định giá thấp.

EV/R thường được sử dụng trong quá trình mua lại như một bội số định giá. Bên nhà thầu sẽ sử dụng hệ số EV/R để xác định giá trị phù hợp.

Ví dụ về cách sử dụng hệ số EV/R

Giả sử một công ty có 20 triệu đô la nợ ngắn hạn trên sổ sách và 30 triệu đô la nợ dài hạn. Nó có tài sản trị giá 125 triệu đô la, và 10% trong số những tài sản đó được báo cáo là tiền mặt. Đồng thời, công ty đó có 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu là 17,50 đô la. Công ty đã báo cáo doanh thu 85 triệu đô la vào năm ngoái.

Theo công thức, giá trị doanh nghiệp của công ty là:

Giá trị doanh nghiệp = (10.000.000 × 17,50 $) + (20.000.000 $ + 30.000.000 $) – (125.000.000 $ × 0,1) = 175.000.000 $ + 50.000.000 $ – 12.500.000 $ = 212.500.000 $

Tiếp theo, để tìm EV/R, chỉ cần lấy EV và chia cho doanh thu trong năm:

EV/R = 85.000.000 $ / 212.500.000 $ = 2.5

Sự khác biệt giữa hệ số EV/R của doanh nghiệp và hệ số EV/EBITDA

Hệ số EV/R của doanh nghiệp xem xét khả năng tạo doanh thu của các công ty, trong khi đó, hệ số EV/EBITDA chỉ ra khả năng tạo ra dòng tiền của công ty. EV/EBITDA bao gồm cả chi phí hoạt động, trong khi EV/R chỉ nhìn vào doanh thu. Ưu điểm của EV/R là nó có thể được sử dụng cho các công ty chưa tạo phát sinh thu nhập hoặc lợi nhuận.

Hạn chế của Hệ số EV/R

Nên sử dụng hệ số EV/R để so sánh các công ty trong cùng ngành. Ngoài ra, hệ số EV/R yêu cầu tính giá trị doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải phải tính thêm nợ, trừ tiền mặt và có thể liên quan đến các yếu tố bổ sung nếu sử dụng công thức phức tạp.